New จดหมายขาวประชาสมพนธ จตอาสา

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย นำข้าราชการ และบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย ทำกิจกรรมทำความสะอาด Big Cleaning day ภายในและรอบสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย