วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน จัดประชุมชี้แจง การวิเคราะห์ปัญหา ข้อจำกัดและความต้องการในการยกระดับคุณภาพการศึกษาจังหวัดน่าน ตามโครงการขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาจังหวัดผ่านกลไกของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดน่าน (กศจ.) ณ ห้องประชุมสัมมนาวุฒิ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน โดยมีนางณันศภรณ์ นิลอรุณ ศึกษาธิการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ในการประชุมครั้งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดน่าน ศึกษานิเทศก์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

190264 1

190264 2

 

190264 5

 

190264 6

 

190264 3

 

190264 4