วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

 

    ฉบบท 41 

     วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย เป็นประธาน ในการจัดทำบันทึกข้อตกลงผลการปฏิบัติงาน รอบที่ ๑               (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) ของบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจะนำไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในรอบ 6 เดือน ณ ห้องประชุม ศึกษาธิการจังหวัดเลย