วันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมครูผู้สอนปฐมวัยเพื่อทบทวนมาตฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ” โดยมี ว่าที่พันตรีประหยัด แก่นชา ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วย นางมณีรัฎ เทียมครู รองศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ คณะผู้บริหาร ครูผู้สอนปฐมวัยโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ 53 โรงเรียน และบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานศึกษาธิกาจังหวัดเพชรบูรณ์

>>ในการนี้ นางสาววราภรณ์ ผึ่งผาย ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล กล่าวในนามคณะกรรมการดำเนินงาน ว่าการศึกษาปฐมวัยนับเป็นการวางฐานรากของการพัฒนาคนที่ยั่งยืน เพราะหากเด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาที่สมดุลครบ 4 ด้าน ทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้เพิ่มพูนมวลประสมการณ์ แต่งแต้มให้เติดโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดี มีความสมบูรณ์ รอบคอบทางความคิด มีการตัดสินใจที่ดีต่อกระบวนการทำงานให้เกิดผลที่มีคุณภาพ โดยครูเป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการพัฒนาเด็ก การเตรียมความพร้อมให้เด็กสามารถดำเนินชีวิตได้ บนพื้นฐานของการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ที่ตอบสนองต่อธรรมชาติและพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคมและวัฒนธรรมที่เด็กอาศัยอยู่ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทรและความเข้าใจของทุกคน

>>ทั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์มีแนวทางการดำเนินงานตาม “โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยในระดับพื้นที่ ปี 2564” โดยการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ ตาม พ.ร.บ.การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ.2562 มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ การจัดประสบการณ์เรียนรู้ การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยวิธีการที่หลายหลาก โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการดูแลและพัฒนาในการจัดการศึกษาปฐมวัยอย่างทั่วถึ่งและสมวัย

2.เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การตระหนักให้ผู้บริหาร ครู ผู้ปกครอง ผู้ดูแลเด็ก ถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยและมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนการดูแล พัฒนาและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

โดยผู้เข้าร่วมการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้บริหาร ครูผู้สอนเด็กปฐมวัยโรงเรียนเอกชน จาก 53 โรงเรีนยในจังหวัดเพชรบูรณ์