วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.30 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยนางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม คณะผู้บริหาร ข้าราชการและบุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกันประกาศเจตจำนงสุจริต ในการบริหารงานสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ในการนี้ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคามได้มอบนโยบายการดำเนินงาน ที่มุ่งเน้นการจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาลและขอให้บุคลากรทุกคนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจ  ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม และปราศจากการทุจริต

 22 ก.พ. 64 1