วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

       วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และคณะทำงานโครงการระดับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ประชุมขับเคลื่อนโครงการ จัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาค ทางการศึกษา จังหวัดมหาสารคาม โดยร่วมกันกำหนดกลไกการสร้างความเสมอภาค ทางการศึกษาระดับจังหวัด ในการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมาย ด้วยเครือข่ายความร่วมมือ ในเขตพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม

22 ก.พ. 64 2