วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ฉบบท 45

วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย ร่วมต้อนรับท่านอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยท่านเป็นคณะกรรมการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามคำขอรับการประเมินของ นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู ณ ห้องประชุมตะวันลับฟ้า สพม.เลย หนองบัวลำภู