ฉบบท 47

วันอังคารที่๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเฉลิมชัย แสนมหาชัย ศึกษาธิการจังหวัดเลย นำคณะเข้าร่วมสำรวจโรงเรียนนำร่อง เพื่อให้ความช่วยเหลือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารในด้านสารสนเทศและภาษาต่างประเทศ โดย สพฐ. ได้เสนอโรงเรียนบ้านใหม่ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นหนึ่งในโรงเรียนนำร่องเพื่อเข้าร่วมโครงการ"การขจัดความเหลื่อมล้ำ ในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ" ซึ่งในการประชุม

นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านความร่วมมือกับต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุม พร้อมคณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สป. และสพฐ.