วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

50364 optimized 

เมื่อวันจันทร ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ดร.ทรงศักดิ์ ทองศรี) มีกำหนดการมาตรวจราชการ ในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ตามโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกกัน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ และลงพื้นที่ตรวจติดตามการ เชื่อมโยงการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบึงกาฬ และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดบึงกาฬ โดย ดร.ภัทรวรรธน์ นิลแก้วบวรวิชญ์ ศึกษาธิการจังหวัดบึงกาฬ ได้เข้าร่วมการตรวจราชการดังกล่าว