วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

         วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 10.30 น.  ดร.กฤต สุวรรณพรหม ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้ประชุมกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล และกลุ่มพัฒนาการศึกษา เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนงานตามภารกิจร่วมกัน รวมถึงกำหนดทิศทางการดำเนินงานโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา จังหวัดมหาสารคาม ในห้วงเดือนมีนาคม 2564 ณ ห้องปฏิบัติการศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม 

  

010325642