วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.กฤต สุวรรณพรหมศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม นางอุไรรัตน์ โสภา ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้รับ รายงานตัวผู้สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 11 ราย ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ในการนี้ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้มอบนโยบาย รวมถึงหลักการบริหารงาน เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษานำไปปรับใช้ในการดำเนินงานต่อไป

010325643