วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ดร.เกศทิพย์  ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๔  โดยในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. รับฟังสรุปผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ จากหน่วยรับตรวจ ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสวนแตง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ประกอบด้วย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี (เลขานุการ) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑, ๒, ๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุพรรณบุรี ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุพรรณบุรี และประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี จากนั้นในช่วงบ่ายลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ โรงเรียนวัดสวนแตง  สพป.สพ.๑  (สังกัด สพฐ.) อ.เมืองสุพรรณบุรี และวิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง (สังกัด สอศ.) อ.อู่ทอง คลิกดูภาพกิจกรรม