วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

ศธจ.อุดรธานี ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพการศึกษา ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำนโยบายจุดเน้นปนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา

ที่ห้องฟ้าหลวง 1 โรงแรมนภาลัย อ.เมือง จ.อุดรธานี วันที่ 2 มี.ค.64 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำนโยบาย จุดเน้น แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา ตัวชี้วัดการดำเนินการ และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงาน สำหรับการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีนโยบาย จุดเน้น แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา ตัวชี้วัดการดำเนินงาน ตามบริบทของจังหวัด ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย จุดเน้น และแนวทางยกระดับคุณภาพการศึกษา และมีข้อมูลสารสนเทศสำหรับใช้ในการวางแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในจังหวัดต่อไป

 

นโยบาย052 
 นโยบาย003
 นโยบาย043
 นโยบาย007