วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันอังคารที่ 2 มีนาคม 2564 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

ดำเนินการประชุมปฏิบัติการสร้างการรับรู้ทิศทางการพัฒนาการศึกษาระดับภาคแและกลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผน

3 ระดับและนโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) ผ่านระบบ conference

โดยศึกษาธิการจังหวัดพะเยามอบหมายให้ ดร.หัทกาญจน์ อดุลถิรเขตต์ รองศึกษาธิการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุมฯ

ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง ชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา

เพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/PhayaoProvincialEducationOffice

เพิ่มเติมได้ที่ http://phayaopeo.com/

ฉบบท 6-3-64