วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

            วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. นางสายใหม นันทศรี รองศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในการเป็นประธานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลและจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2564  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=ksed.go.th&set=a.864759790756975
let2-3-64-1