วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

         วันที่ 3-4 เมษายน 2564 น.ส.พัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม พร้อมด้วยคณะกรรมการคัดเลือก คัดสรร นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.

รุ่นที่ 13 ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม ได้ลงพื้นที่สอบทานข้อมูลเชิงประจักษ์ของนักเรียนที่จะเข้ารับการพิจารณาคัดเลือก ณ ภูมิลำเนา จำนวน 17 ราย

050425641

 

 

 

 

0504256411