วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

          วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 นางสาวพัชลี เชาว์พลกรัง รองศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม และนางอรุณรัตน์ รัตนมนตรี รก.ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล รวมถึงคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม ได้ให้การต้อนรับและรับการติดตาม การปฏิบัติภารกิจและลงพื้นที่การบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 2 ของ ดร.ชาติชาติ เกตุพรหม ที่ปรึกษามาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง และคณะ เพื่อประเมินโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ณ โรงเรียนกันทรวิชัย อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม และโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ณ โรงเรียนบ้านแฝกโนนสำราญ อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

050425642