วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ศูนย์เสมารักษ์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ โดย ว่าที่พันตรี ประหยัด แก่นชา ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้ นางสายชล สังขพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ศูนย์การประสานงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ชุดที่ ๑ อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ พร้อมด้วย นายไกรโรจน์ สิงห์สถิต ผอ.โรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา นายสุรไกร แก้วเสมา ครูโรงเรียนเพชรบูรณ์วิทยา นายสิทธิชัย เนาว์แก้ว นักวิชาการศึกษา และสิบเอกอิทธิศักดิ์ เอี่ยมเย็น นักวิชาการศึกษา ดำเนินการออกตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ณ บริเวณศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ อปจ.พช. พบนักเรียนขยายโอกาส จำนวน ๓๐๐ คน มาศึกษาดูงาน บริเวณร้านเกม ๒ ร้าน พบนักเรียนชายอายุ ๑๔ ปี ๑ คน สอบเสร็จแล้วมานั่งเล่นเกม บริเวณห้างสรรพสินค้า ท๊อปแลนด์ ชั้น ๕ พบนักเรียนหญิง ๑๓ คน นักเรียนชาย ๓ คน สอบเสร็จแล้วมานั่งทำงานเพื่อส่งงานครู