วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ จัด“ประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร (ครูนางฟ้า)” โดยมี ว่าที่พันตรีประหยัด แก่นชา ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุม พร้อมด้วย คณะกรรมการจัดทำหลักสูตร (ครูนางฟ้า) คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมมหาธาตุ ชั้น 3 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์

>>ทั้งนี้ นางสาวพัชรีย์ อ่อนอิงนอน ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา ศธจ.เพชรบูรณ์ กล่าวรายงานว่า ในการจัดประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร (ครูนางฟ้า) ครั้งนี้ มีกิจกรรมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน เพื่อจัดทำหลักสูตร (ครูนางฟ้า) เพื่อเป็นการดำเนินงานตามแผนของโครงการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งมีสถานศึกษาทุกสังกัดเข้าร่วมถอดบทเรียนจำนวน 12 แห่ง และมีผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในการทำงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา เข้าร่วมจัดกระบวนการถอดบทเรียน และคณะกรรมการจัดทำหลักสูตร รวม 60 คน

>>โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ มีทักษะ และมีเครือข่ายในการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพในสถานศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ