วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายนายวัชระ อันโยธา รองศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการชี้แจงการประชุมเพื่อพิจารณา คัดเลือกคัดสรร นักเรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ในการขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน ฯ ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)” รุ่นที่ 13ปี2564 โดยมีนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมประทุมชาติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง

750

7.1