วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ทีมบริหารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านนำโดยนางหัสยา พันหนูเทียน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 4/2564 ทางระบบ Zoom

 

070464 1

 

070464 2

 

 

070464 3