วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

คณะกรรมการคัดเลือก คัดสรรนักเรียนทุนมูลนิธิการศึกษาพระบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฏราชกุมาร
(ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 13  ประจำปี 2564  สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ออกตรวจเยี่ยมนักเรียนที่ขอรับทุนมูลนิธิฯ
ในระหว่างวันที่ 1-7  เมษายน  2564

ภาพ/ข่าว...สนนิรัติ  นำเผยแพร่...ธนิษฐา

S  3711147S  3711149

S  3711150S  3711151

S  3711152S  3711160