วิสัยทัศน์ สป ปี 2564 : การบริหารและจัดการศึกษาแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

8 เมษายน 2564 นายสมสันต์ ลือกำลัง ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย และพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี โดยนายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดป้ายฯ

ภาพ/ข่าว...วีรยา   นำเผยแพร่...ธนิษฐา

936279361793614935669361893616