วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

   เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.อรรถพล ตรึกตรอง) เป็นประธาน เปิดโครงการพัฒนาบุคลากร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 โดยเน้นในเรื่องของระเบียบงานสารบรรณ การร่าง พิมพ์ หนังสือราชการต่างๆ ให้ถูกต้อง
ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์