วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค ๑๔ มอบหมายให้นางสาววันกวี  พวงเกาะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ แคนทารี เบย์ โฮเทล ระยอง จังหวัดระยอง จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ศธ. ได้รับเกียรติจากนายพีระ รัตนวิจิตร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานเปิดการประชุม ดำเนินการปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการศึกษาโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาย ๒ ท่าน คือ นายฉัตรชัย กางกั้น และรศ.ดร.ปานใจ ธารทัศนวงศ์ กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมปฏิบัติการจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมระดมความคิดเห็นพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อการศึกษาของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔