วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ 7 มีนาคม 2561 นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการใช้ระบบการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล โดยโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์  โดยมีข้าราชการจากกลุ่มตรวจราชการ และติดตามประเมินผล  สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุม และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมระบบอิเล็กทรอนิกส์  และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ