วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น.นายสมเดช ดอกดวง รักษาการตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ พร้อมคณะกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายการยกระดับคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย สังกัด สพม.เขต 28 โดยมีนายพิชัย ผ่องแผ้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไปพร้อมคณะให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลการจัดการศึกษาในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้บรรลุตามตัวชี้วัด. และรองศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ. และคณะศึกษานิเทศก็จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษอำนวยความสะดวกในการติดตามนโยบายการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้