วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ 8 มีนาคม 2561 นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามและขับเคลื่อนการใช้ระบบการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล โดยโปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์  และมีข้าราชการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 เข้าร่วมประชุม  โดยมีนางวัชรกาญจน์  คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดยโสธร และคณะ ได้รายงานผลการใช้ระบบการตรวจราชการ การติดตามตรวจสอบ และประเมินผล โดยใช้โปรแกรมระบบอิเล็กทรอนิกส์  และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร