วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายสมเดช ดอกดวง รักษาการตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ พร้อมคณะกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายการจัดการศึกษาปฐมวัย ณ โรงเรียนอนุบาลยโสธร สังกัด สพป.ยโสธร เขต 1 โดยมีผู้บริหาร ครู จากโรงเรียนอนุบาลยโสธรให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลการจัดการศึกษาปฐมวัย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดต่อไป  โดยมี นายบุญสนอง  พลมาตย์ รองศึกษาธิการจังหวัดยโสธร   และคณะศึกษานิเทศก์  จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดยโสธร  ร่วมติดตามประเมินผลการศึกษาตามนโยบาย ศธ. และประสานงาน อำนวยความสะดวกในครั้งนี้ด้วย