วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

 

เมื่อวันที่ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษาได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักเกณฑ์การเสนอรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ ณ โรงแรมปัญจดารา จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๔ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับ “กระบวนการพัฒนาหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช้” เข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันยกร่างหลักเกณฑ์การเสนอรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร เกณฑ์คุณภาพคัดเลือกหลักสูตรต้นแบบ (Best Practice) ระดับภาค และรูปแบบการจัดเวทีและประชาคมวิพากษ์เพื่อการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งเวทีและประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็น (Public Forum) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน รัดกุม เกิดผลดี และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า คุ้มประโยชน์ และบรรลุถึงผลลัพธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ