วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

reo9 080361 5เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง การขับเคลื่อนงานการศึกษาในระดับภาคและจังหวัด และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการพัฒนาองค์กร สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยมีผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบด้วย นางสาวนิติยา หลานไทย ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายสมพร ไตรวงค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ณ โรงแรม ซีบรีซ จอมเทียน รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

reo9 080361 6