วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่ 9 มีนาคม 2561  เวลา 10.00 น. กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา ร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และศึกษานิเทศก์จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ประชุมเตรียมการกำหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมอบรมแกนนำเยาวชน และผู้นำทางการศึกษาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ตามบริบทอัตลักษณ์ของท้องถิ่น/กลุ่มจังหวัด สำนักงานศึกษาธิการภาค 13  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค  13   ซึ่งมีกำหนดจัดอบรมในระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น  อุบลราชธานี