วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


วันที่  9 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายชอุ่ม  กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 พร้อมคณะกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร สังกัด สพป.อุบลราชธานี เขต 3 โดยมีผู้บริหาร ครู จากโรงเรียนอนุบาลพิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากรให้การต้อนรับ และนำเสนอข้อมูลการจัดการเรียนการสอนทักษะภาษาอังกฤษ โดยขยายผลจากโครงการ Boot Camp เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดต่อไป  โดยมี นางปรีระดา  ปริปุรณะ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีและคณะ ร่วมติดตามประเมินผลการศึกษาตามนโยบาย ศธ. และประสานงาน อำนวยความสะดวกในครั้งนี้ด้วย