วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

reo9 120361 2

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในพื้นที่จังหวัดตราด โดยช่วงเช้าเข้าพบ นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ณ ศาลากลางจังหวัดตราด ช่วงสายลงพื้นที่โรงเรียนมารดานุสรณ์เพื่อตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายที่ ๑ การยกระดับคุณภาพการศึกษา นโยบายที่ ๒ การจัดการศึกษาปฐมวัย นโยบายที่ ๓ การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นโยบายที่ ๔ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และนโยบายที่ ๑๒ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยมีซิสเตอร์บุญเลิศ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมารดานุสรณ์ ผู้บริหาร และคณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ในการตรวจราชการในครั้งนี้มีผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาร่วมคณะตรวจราชการประกอบด้วย นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดตราดนายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นายประดิษฐ ฮกทา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตราด นายจำรัส สุขประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด นายจำเหลาะ ควรหา ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดตราด

reo9 120361 1