วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

reo9 120361 4

เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในพื้นที่จังหวัดตราด ในช่วงบ่ายลงพื้นที่โรงเรียน วัดวัง(กิ่ม บุญอยู่อุทิศ) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เพื่อตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายที่ ๑ การยกระดับคุณภาพการศึกษา นโยบายที่ ๕ การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนอาชีวศึกษา นโยบายที่ ๑๐ การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา โดยมี นางสาวธันยนิษฐุ์ บุญพิทักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวัง(กิ่ม บุญอยู่ อุทิศ) คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียนร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการในการตรวจราชการในครั้งนี้มีผู้บริหารหน่วยงานการศึกษาร่วมคณะตรวจราชการประกอบด้วย นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดตราด นายอัมพล หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด นายประดิษฐ ฮกทา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดตราดนายจำรัสสุขประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราดนายจำเหลาะ ควรหา ประธานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดตราด นายธวัช ขุริมนต์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด

reo9 120361 3