วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

reo9 130361 2

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี โดยช่วงเช้า     เข้าพบ นายพงษ์พัฒน์ วงศ์ตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ณ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี         

         เวลา ๐๙.๓๐ น. ลงพื้นที่โรงเรียนสฤษดิเดช สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ เพื่อตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายที่ ๑ การยกระดับคุณภาพการศึกษา นโยบายที่ ๔ การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ และนโยบายที่ ๙ การอ่านออกเขียนได้ โดยมีว่าที่ ร.. กัมพล ผลพฤกษาผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ในการตรวจราชการครั้งนี้มีผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาร่วมคณะตรวจราชการประกอบด้วย นายเศรษฐา เสนะวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีนายมนตรี ทัดเทียม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ นายสุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗

reo9 130361 1