วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

reo9 130361 4

เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี        

         เวลา ๑๓.๓๐ น. ลงพื้นที่โรงเรียนบ่อวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๗ เพื่อตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายที่ ๘ การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีดร.สุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ ดร.พิทยุตม์ กงกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗ นางอัมพวัน ภู่จำศิลป์ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ่อวิทยาคาร นายอิทธิภณ เติมแต้ม ประธานกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี และตราด คณะครู และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลการดำเนินงานตามประเด็นการตรวจราชการ ในการตรวจราชการครั้งนี้มีผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาร่วมคณะตรวจราชการประกอบด้วย นายเศรษฐา เสนะวงศ์ รองศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีดร.เพลินพิศ กอบตระกูล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล และศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรี

reo9 130361 3