วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

reo9 130361 6เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช    รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดตราด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เพื่อร่วมพิจารณาข้อราชการด้านการศึกษาของจังหวัดตราด โดยมีนายธนะชัย อุปริรัตน์  รองศึกษาธิการจังหวัดตราด รักษาการแทน ศึกษาธิการจังหวัดตราด ทำหน้าที่เลขานุการในการประชุม พร้อมทั้งกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด

reo9 130361 5