วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

reo9 140361 2

เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ ดร.ธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่ง ศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ แก่นักเรียน นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา โดยมีนายนิคม หมดราคี ประธานกรรมการบริหารโรงเรียน ดร.มัลลิกา จันตะบุตร ผู้จัดการวิทยาลัย ร่วมในพิธี มีนางสาวดวงดาว นวลคำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

reo9 140361 1