วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑๔ ส่งบุคลากรกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษาเข้าร่วมอบรมพัฒนาบุคลากรด้านสถิติ หลักสูตร การวิเคราะห์ข้อมูลสถิติสำหรับการจัดทำรายงานและการนำเสนอสารสนเทศ จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป.ศธ. ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑  ณ โรงแรมเอ็มทู เดอ บางกอก กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านข้อมูลมีความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการรวบรวมข้อมูลและการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งเทคนิคการประเมินคุณภาพข้อมูล บรรยายโดย ผศ.ดร.ปราณี นิลกรณ์ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล โดยสำนักงวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา และฝึกปฏิบัติการออกแบบรายงาน เทคนิคการเน้นข้อมูลที่สำคัญ และการใช้ Tableau basic โดยคุณศศิชัญญ์ บุญทวีวงศ์วสุ วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ