วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันที่  28  มีนาคม  2561 เวลา  14.00 น.  ดร.บัณฑิตย์  ศรีพุทธางกูร  หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พร้อมด้วยคณะข้าราชการ กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล  สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ตรวจราชการ และเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับงานการบริหารงานบุคบล เพื่อรับทราบเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน  สภาพปัจจุบันปัญหา ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และการทำงานร่วมกับ คณะกรรมการ กศจ.อุบลราชธานี  ณ ห้องประชุม สพป.อุบลราชธานี เขต 4 โดยมี  ดร.วันชัย  บุญทอง รองผู้ิอำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาอุบลราชธานี  เขต 4 และคณะให้การต้อนรับและ นำเสนอข้อมูลเพื่อการตรวจราชการ