วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

S 7704473511702

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม 2561 เวลา ๐๙.๐๐ น.นางรักขณา ตัณฑวุฑโฒ รองศึกษาธิการภาค ๑ รักษาการ ในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ

เพื่อสอบทานข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจาก ก.ค.ศ. สป. ผู้รับผิดขอบงานบริหารงานบุคคลจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบ ณ โรงแรมดิ ไอดอล เซอร์วิสเรสซิเด้น จังหวัดปทุมธานี

news29-3-61-1