วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 มอบหมายให้ นางสาวนิชานันท์  ปักการะนา  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ กลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา เข้าร่วมการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านสถิติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติสำหรับการจัดทำรายงานและการนำเสนอสารสนเทศ (รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเอ็มทู เดอ บางกอก โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรมได้แก่ บุคลากรในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และมีนายสุรินทร์  แก้วมณี ผู้ช่วยปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม ซึ่งจัดโดยศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร สป.