วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันที่  29-30 มีนาคม  2561  สำนักงานศึกษาธิการภาค  13 โดยกลุ่มพัฒนาการศึกษา จัดการประชุมคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกหลักสูตร ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ณ โรงแรมเนวาด้า คอนเวนชั่น อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยมี ดร.ชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการชุดนี้ประกอบด้วยผู้บริหารและบุคลากรที่มีความรู้ความเขี่ยวชาญด้านหลักสูตรจากสถาบันอุดมศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษา ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี ในการให้ความร่วมมือระดมความรู้ความสามารถเพื่อจัดทำเกณฑ์การคัดเลือกหลักสูตรของสถานศึกษาระดับอาขีวศึกษาและอุดมศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา