วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ นายไพศาล วุทฒิลานนท์ รองศึกษาธิการภาค ๑๔ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๔ มอบหมายให้นางนงลักษณ์ ชัยชูมินทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล นำคณะบุคลากรเข้าร่วมพิธีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า โดยมีนายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเปรม ติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา มีข้าราชการ ตำรวจ ทหาร ข้าราชการพลเรือน รัฐวิสาหกิจ องค์กร มูลนิธิ พ่อค้า ประชาชนเข้าร่วม พิธี เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หลายด้านที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๓) มีต่อปวงชนชาวไทยและแผ่นดินไทย ทั้งด้านการปกครอง การต่างประเทศ ด้านเศรษฐกิจและการค้า การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม จนสามารถรักษาความเป็นชาติอธิปไตยไว้ได้ รัฐบาลได้มีการถวายพระราชสมัญญาว่า พระมหาเจษฎาราชเจ้า แปลว่า พระเจ้าแผ่นดินผู้เป็นใหญ่ คณะรัฐมนตรีได้มีมติ กำหนดให้วันที่ ๓๑ มีนาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๓๑ มีนาคม ๒๓๓๐ เป็นวันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า หรือ วันเจษฎาบดินทร์ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน ให้ถือเป็นวันสำคัญของชาติ เพื่อประกอบงานรัฐพิธีถวายราชสักการะ โดยมิต้องถือเป็นวันหยุดราชการ

 

 

จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๖๐ ซึ่งวันข้าราชการพลเรือน ตรงกับวันที่ ๑ เมษายน ของทุกปี สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช ๒๔๗๑ ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน มีผลใช้บังคับในวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๗๑ จึงได้ถือวันดังกล่าวเป็นวันข้าราชการพลเรือน ตั้งแต่นั้นมา ซึ่งการจัดงานวันข้าราชการพลเรือนมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนได้เข้าใจถึงบทบาทและหน้าที่ของข้าราชการในการเป็น ผู้ให้บริการ เสียสละ และอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม และเพื่อให้ข้าราชการได้ตระหนักถึงเกียรติ หน้าที่ สามัคคี ซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นคุณสมบัติของข้าราชการ อันจะเปลี่ยนภาพลักษณ์ ทัศนคติ ของประชาชนที่มีต่อข้าราชการให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้น และยกย่องส่งเสริมข้าราชการที่มีความประพฤติและผลการปฏิบัติงานดีเด่น ซึ่งจังหวัดนครราชสีมามีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ๔ ราย คือ ๑.นางสาวนิลเนตร วีระสมบัติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสูงเนิน ๒.พ.ต.อ. สันติ เหล่าประทาย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ๓.นายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ นายอำเภอเมืองนครราชสีมา และ ๔.นายปฏิพัทธ์ ทองเทียนวิเศษ ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองนครราชสีมา ซึ่งได้เข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ จากนายกรัฐมนตรี นอกจากนั้นยังมีข้าราชการที่ได้รับการคัดเลือกจากหน่วยงาน อีก ๑๓ ราย ที่เข้ารับมอบเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้อัญเชิญพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนและอ่านสารนายกรัฐมนตรี ประธานฝ่ายสงฆ์ อัญเชิญคติธรรมของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ที่ประทานเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน