วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

วันจันทร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี  ข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี
ได้รับมอบหมายจาก นายกนก  ปิ่นตบแต่ง  ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2561 จัดโดย จังหวัดเพชรบุรี
ความเป็นมาของวันนี้ วันข้าราชการพลเรือน
 ตรงกับวันที่ 1 เมษายน ของทุกปี สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2471
ซึ่งเป็นการจัดระเบียบข้าราชการฝ่ายพลเรือนให้เป็นมาตรฐาน มีผลใช้บังคับในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2471
 จึงได้ถือวันนี้เป็นวันข้าราชพลเรือนตั้งแต่นั้นมา 
การจัดงานในวันข้าราชการพลเรือน มีเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2522 หัวใจของงานส่วนใหญ่ เป็นการมอบเกียรติบัตรยกย่อง สดุดีข้าราชการดีเด่น
ในส่วนกลาง นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในส่วนภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน   บันทึกภาพ:ทีมงานประชาสัมพันธ์  
ข่าว:สายใจ  จิรชีพพัฒนา

2561-04-02 ๑๘๐๔๐๒ 0019

2561-04-02 ๑๘๐๔๐๒ 0014