วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันที่ 2 เมษายน 2561 นายชอุ่ม กรไกร รองศึกษาธิการภาค 13 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 13 ได้มอบหมายให้นายสมเดช ดอกดวง รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ และข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการภาค 13 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการรักการอ่าน อุบลราชธานี นครแห่งการอ่านและวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี 2561 เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 ณ ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารี อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายสฤษดิ์ วิทูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี และมีพิธีมอบเกียรติบัตรให้ผู้ทำคุณประโยชน์ในด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน แหล่งเรียนรู้ ครูภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น