วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศธภ.12 วันนี้ (2 เมษายน 2561) นางวัลลีย์ ศรีรัตน์ รองศึกษาธิการภาค 12 เป็นประธานการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานทางการศึกษา อาชีวศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา กลุ่มเป้าหมายตามโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในพื้นที่รับผิดชอบสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 โดยมีผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการทั้ง 4 จังหวัด (ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์) และผู้แทนสถาบันอาชีวศึกษา อุดมศึกษาที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 12 จังหวัดขอนแก่น