วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


วันที่ 2  เมษายน  2561 ดร.ชอุ่ม  กรไกร รองศึกษาธิการภาค  13  รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค  13 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการตรวจราชการ การติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ (โปรแกรมเมอร์) ครั้งที่ 2 เพื่อปรับปรุงแก้ไข  และพัฒนาโปรแกรมเพื่อการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ในการใช้งานตรวจราชการด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์  ในระหว่างวันที่  1-6 เมษายน  2561 ณ โรงแรมตรัง  ถนนวิสุทธิกษัตริย์  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  โดยมีคณะโปรแกรมเมอร์พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการครั้งนี้