วิสัยทัศน์ สป. 2561 : การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ผู้เรียนได้รับการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่มีคุณภาพ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง


ในระหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน   2561  สำนักงานศึกษาธิการภาค 13   จัดประชุมการจัดทำกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 โดยมีนายสมเดช ดอกดวง รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ  เป็นประธานการประชุม  โดยมีข้าราชการจากทุกกลุ่มงาน ร่วมประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง