วิสัยทัศน์ สป. 2562 : ผู้เรียนได้รับการศึกษาตลอดชีวิตที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค และมีทักษะ การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


ในระหว่างวันที่ 4 - 5 เมษายน   2561  สำนักงานศึกษาธิการภาค 13   จัดประชุมการจัดทำกระบวนการหลัก และกระบวนการสนับสนุน ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 13  ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการภาค 13 โดยมีนายสมเดช ดอกดวง รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ  เป็นประธานการประชุม  โดยมีข้าราชการจากทุกกลุ่มงาน ร่วมประชุมปฏิบัติการในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง